: بدنبال ادامه تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران «شیشه قزوین» صبح امروز گروهی از آنان مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کرده‌اند

تجمع کارگران «شیشه قزوین» مقابل درب کارخانه

: بدنبال ادامه تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران «شیشه قزوین» صبح امروز گروهی از آنان مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کرده‌اند ادامه خواندن تجمع کارگران «شیشه قزوین» مقابل درب کارخانه

Advertisements