کارگران متشکل همه چیز / کارگران غیر متشکل هیچ چیز "امیر جواهری "

کارگران متشکل همه چیز / کارگران غیر متشکل هیچ چیز امیر جواهری

کارگران متشکل همه چیز / کارگران غیر متشکل هیچ چیز امیر جواهری ۳۸ روز تجمع کارگران کشت و صنعت در هوای سرد/ دیروز گفتند چادر‌ها را جمع کنید ادامه اعتراض کارگران کشت و صنعت مهاباد در چادرها/ مذاکرات در اداره کار به نتیجه نرسید کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد طی روز ها و شبان اعتراض خویش در هوای سرد مهاباد آتش بر افروختند تا برای دریافت شانزده (۱۶) ماه حقوق خود نقشه بریزند ، مذاکره و چانه زنی ئیز به نتیجه نیانجامید تا سر انجام قوای سرکوب را فرستادندتا چادر ها را جمع کنند . کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد می‌گویند صدای مان به … ادامه خواندن کارگران متشکل همه چیز / کارگران غیر متشکل هیچ چیز امیر جواهری