تاریخچه کوتاهی از « کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ »

تاریخچه کوتاهی از « کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ » کانون ما با تأکید بر امر دفاع بی قید و شرط از مبارزات کارگران ایران و جهان در جهت احقاق مطالبات شان از جمله : دفاع از داشتن تشکل های مستقل طبقاتی کارگری متکی بر نیروی خود کارگران و بدون دخالت نهادهای دولتی، شبه دولتی، کارفرمائی و خود محوری احزاب و سازمان ها، با مضمون فراگروهی و فراسازمانی، برپایه یک فرد یک رای، تنها با مبارزه پیگیر و مداوم کارگران در میدان مبارزه برپایه اهداف و وظایف معینی پایه گذاری شد. کانون ما با رفتن به پای  دفاع از اعتصاب غذای محمود صالحی چهره … ادامه خواندن تاریخچه کوتاهی از « کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ »