فاجعه آتش سوزی ساختمان پلاسکو تهران

پیام تالم وهمدلی نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور به بازماندگان فاجعه آتش سوزی ساختمان پلاسکو تهران!

فاجعه آتش سوزی ساختمان پلاسکو و از دست رفتن آتش نشانان  جسور و زحمت کش آتش نشانی ، نشانه بی لیاقتی و بی ثباتی رژیم سرمایه داری جمهوری  اسلامی در برابر حوادث و سوانح اجتماعی از این نوع در قبال شهروندان خود است . ادامه خواندن پیام تالم وهمدلی نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور به بازماندگان فاجعه آتش سوزی ساختمان پلاسکو تهران!

Advertisements